Cam kết của chúng tôi với sự riêng tư của Quý vị

Conversify Asia cam kết bảo vệ sự riêng tư của các khách hàng của chúng tôi. Chính sách riêng tư của Conversify Asia (“Chính Sách Riêng Tư”) áp dụng đối với tất cả thông tin cá nhân được thu thập bởi chúng tôi hoặc gửi cho chúng tôi, cho dù là ngoại tuyến hay trực tuyến, kể cả thông tin cá nhân được thu thập hoặc gửi thông qua các trang web của chúng tôi (“các Trang Web” của chúng tôi) và bất kỳ các trang di động, ứng dụng, các widget, và các tính năng tương tác di động khác (gọi chung là, “các Ứng Dụng” của chúng tôi), thông qua các trang truyền thông xã hội chính thức của chúng tôi mà chúng tôi kiểm soát (“các Trang Truyền Thông Xã Hội” của chúng tôi) cũng như thông qua các tin nhắn email có định dạng HTML mà chúng tôi gửi đến quý vị (gọi chung là “các Trang Web”, bao gồm các Trang Truyền Thông Xã Hội, các Ứng Dụng và các Trang Web). Bằng việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi, quý vị đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Riêng Tư này.

Thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nào?

Thông Tin Cá Nhân” là thông tin xác định quý vị là cá nhân, chẳng hạn như:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như thế nào?

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm:

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ thanh toán của bên thứ ba để xử lý các giao dịch mua hàng và/hoặc thu các khoản quyên góp được thực hiện thông qua các Trang Web. Trong các trường hợp này, Thông Tin Cá Nhân của quý vị có thể được bên thứ ba này thu nhập chứ không phải chúng tôi, và sẽ tùy thuộc vào chính sách riêng tư của bên thứ ba, mà không phải là Chính Sách Riêng Tư này. Chúng tôi không có quyền kiểm soát, và không chịu trách nhiệm đối với việc bên thứ ba này sử dụng hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của quý vị.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân:

An ninh

Chúng tôi sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Đáng tiếc là không có việc truyền dữ liệu nào qua Internet hoặc hệ thống lưu trữ dữ liệu có thể được đảm bảo an ninh 100%.

Nếu quý vị có lý do tin rằng tương tác của quý vị với chúng tôi không còn được đảm bảo an ninh nữa (ví dụ, nếu quý vị cảm thấy là độ an ninh của bất kỳ tài khoản nào quý vị có thể có với chúng tôi đã bị tổn hại), vui lòng thông báo ngay lập tức với chúng tôi về vấn đề đó bằng cách liên hệ với chúng tôi theo hình thức nêu ở mục “Liên Hệ Với Chúng Tôi”.

Truy cập, sửa đổi và lựa chọn

Chúng tôi đưa ra cho quý vị nhiều lựa chọn về việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của quý vị cho các mục đích marketing.

Vui lòng lưu ý rằng các thay đổi không thể có hiệu lực ngay lập tức. Chúng tôi sẽ hết sức nỗ lực để thực hiện (các) yêu cầu của quý vị ngay khi có thể được trên thực tế và trong mọi trường hợp không muộn hơn 24 giờ sau khi chúng tôi đã nhận được yêu cầu của quý vị. Đồng thời vui lòng lưu ý rằng nếu quý vị chọn bỏ nhận các tin nhắn liên quan đến marketing từ chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể gửi đến quý vị các tin nhắn hành chính quan trọng, và quý vị không thể chọn bỏ nhận các tin nhắn về hành chính.

Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện các yêu cầu của quý vị ngay khi có thể được một cách hợp lý trên thực tế. Xin lưu ý rằng bất kể các nỗ lực của chúng tôi, nhưng có thể vẫn có thông tin còn lưu lại trong các cơ sở dữ liệu và các hồ sơ khác của chúng tôi, mà sẽ không được gỡ bỏ hoặc thay đổi. Hơn nữa, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể cần giữ lại một số thông tin nhất định cho các mục đích lưu giữ hồ sơ và/hoặc hoàn tất bất kỳ các giao dịch nào mà quý vị đã bắt đầu trước khi yêu cầu sự thay đổi hoặc xóa bỏ nêu trên (ví dụ, khi quý vị thực hiện mua hoặc tham gia vào khuyến mại, quý vị không thể thay đổi hoặc xóa bỏ Thông Tin Cá Nhân được cung cấp cho đến sau khi hoàn tất giao dịch mua hoặc khuyến mại đó).

Các trang web bên thứ ba

Chính Sách Riêng Tư này không đề cập đến, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự riêng tư, thông tin hoặc các thực hành khác của bất kỳ các bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào vận hành bất kỳ trang web nào mà các Trang Web Conversify Asia có đường liên kết. Việc đưa đường liên kết vào các Trang Web Conversify Asia không có nghĩa là chúng tôi hoặc các bên liên kết của chúng tôi chứng thực cho trang web có đường liên kết.

Hơn nữa, chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị quyền truy cập vào chức năng bên thứ ba cho phép quý vị đăng nội dung vào (các) tài khoản truyền thông xã hội của quý vị. Vui lòng lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào quý vị cung cấp thông qua sử dụng chức năng này được điều chỉnh theo chính sách riêng tư của bên thứ ba có liên quan, chứ không phải theo Chính Sách Riêng Tư này. Chúng tôi không có sự kiểm soát nào đối với, và không chịu trách nhiệm về việc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng thông tin mà quý vị cung cấp thông qua sử dụng chức năng này.

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ các chính sách và các thực hành (bao gồm các thực hành an ninh dữ liệu) của các tổ chức khác, chẳng hạn như Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM hoặc bất kỳ các nhà phát triển ứng dụng, nhà cung cấp ứng dụng, các nhà cung cấp nền truyền thông xã hội, các nhà cung cấp hệ thống vận hành, các nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc nhà sản xuất thiết bị khác, bao gồm bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào mà quý vị tiết lộ cho các tổ chức khác thông qua hoặc liên quan đến các Ứng Dụng hoặc các Trang Truyền Thông Xã Hội của chúng tôi.

Thời gian giữ lại

Chúng tôi sẽ giữ lại Thông Tin Cá Nhân của quý vị trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu ra trong Chính Sách Riêng Tư này.

Thông tin nhạy cảm

Nói chung, chúng tôi yêu cầu quý vị không gửi cho chúng tôi, và quý vị không tiết lộ, bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nhạy cảm nào (ví dụ, thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, sắc tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc tín ngưỡng khác, tình trạng sức khỏe hoặc y tế, lý lịch hình sự hoặc tư cách thành viên của nghiệp đoàn) trên hoặc thông qua các Trang Web hoặc theo cách thức khác cho chúng tôi. Trong các trường hợp loại trừ cụ thể, chẳng hạn như các yêu cầu về bảo hiểm, chúng tôi sẽ nêu rõ làm cách nào quý vị có thể thực hiện điều này một cách an ninh.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị có bất kỳ các thắc mắc nào về Chính Sách Riêng Tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào đây.